Studiecenter/Læringscenter-begrebet opstod i 1980’erne som en udløber af Piagets kognitive læringsteori og dermed den konstruktivistiske tilgang til læring. Tanken har også sammenhæng med et politisk skifte i retorikken, fra at tale om undervisning til at tale om læring.

Skiftet hænger sammen med en afstandstagen fra et syn på undervisning, hvor viden, værdier og motiver kunne overføres fra lærer til elev, mens læringsbegrebet markerer, at kursisten selv aktivt konstruerer viden, værdier og motiver. I læringsbegrebet ligger, at læreren kan undervise, men ingen kan lære nogen noget! Dermed skal den enkelte bevæges til at tage ansvar for egen læring eller rettere – den enkelte skal blive opmærksom på egen læring og lære at lære.

Lærer/elevrollerne er hermed i en forandringsproces, hvor lærerens rolle bliver konsulent og facilitator for elevens læring. Eleven får dermed et større ansvar og også en større medbestemmelse og frihed til at udvælge egen læringsmål inden for den fastsatte målbeskrivelse. Evnen til at overskue og løse problemstillinger, påtage sig et ansvar, arbejde selvstændigt og sammen med andre bliver essentielle kompetencer. Den innovative og kreative tilgang til læring bliver her sat i fokus.

Studiecenteret/værkstedet er her en del af læringstanken, hvor der kan gives rum til refleksion alene eller i samarbejde med andre studerende. Et frirum hvor læreren ikke bestemmer farten, men hvor der er hjælp og vejledning, hvis det ønskes. Et læringsrum der kan stilladsere læringsprocessen, hvad enten det er forarbejdet, problemløsning eller efterbearbejdning af opgaver.

Studiecenteret/værkstedet kan være det meget vigtige og nødvendige forum, hvor den enkelte kan hente hjælp og yderligere forklaringer på områder, der ikke er forstået og/eller hvor forståelsen for et emne kan tjekkes og afprøves. Et neutralt rum med plads og tid til refleksion. Et læringsrum hvor den enkelte kan opnå kvalificeret stillingtagen og dermed tage aktivt del i egen læring.

Du kan læse min artikel fra Uddannelsesforbundets Fagblad “FOKUS” HER

Den 1. februar 2016 udkom en ny forskningsrapport, der beskriver denne tanke – bare med fokus på et fysisk kommunalt drevet sted, hvor udkantsområder kunne få et studiemiljø med mulighed for optimale fysiske rammer (teknologiske og menneskelige). Borgeren kunne tage en relevant uddannelse i nærområdet uden transport var et problem, fordi uddannelsesinstitutionerne tilbød onlineundervisning både i realtid og som selvstudie (onlineforløb), samtidig med at de lokale virksomheder deltog aktivt pga. behov for lokal arbejdskraft. Dette fordrer en massiv indsats for at få alle parter – kommune, virksomheder, uddannelsesinstitutioner mm. – til at deltage med et fælles mål, nemlig at få skabt et læringsmiljø, der tiltrækker og motiverer til en aktiv og meningsfuld indsats fra borgeren. Dette henvender sig til alle – højt- og lavt-uddannede, nydanskere eller etnisk danskere – men det kunne blive et kraftcentrum i byerne, hvor alle var velkomne og havde et mål og en mening med at komme.

Du kan læse rapporten her.